Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Všeobecné podmínky

Provozovatel

Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). Provoz tohoto Serveru poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové a obrazové informace (dále jen Data).

Uživatel

Uživatelem Serveru je každá osoba (i bez registrace), která zadává Data na Server.
Registrovaným uživatelem služeb Serveru je každý, kdo se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistroval v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru. Podmínkou pro registraci je souhlas s podmínkami, které mohou být novelizovány. Zaregistrovaní uživatelé mohou jimi zadané informace mazat, upravovat, nebo s nimi jinak pracovat.

Využití služeb

Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést platný e-mail, telefon a další údaje požadované Správcem, které nemají osobní povahu a jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných správcem. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru.

Odesílatelem těchto e-mailů je Správce. E-mail může mít informační nebo reklamní povahu související s provozem nebo zaměřením Serveru. Tyto e-maily nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Uživatel může oznámit Správci Serveru prostřednictvím e-mailu nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů.
Správce nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob, jakým služby Serveru využívají.

Správce neodpovídá za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami, za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Správce neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Správce má možnost měnit či doplňovat tyto Podmínky. Změna podmínek je platná a nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, bere na vědomí, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat na e-mail správce: info@pozemkyafarmy.cz

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Dne 1. 10. 2014