Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Daň ze zemědělských pozemků

Jak je to s daní z pozemků? Jak podat přiznání a zaplatit daň v roce 2015 se dozvíte v našem článku.

Vydáno: 11.12.2014

Daň ze zemědělských pozemků spadá pod Daň z nemovitostí,která se od roku 2014 nazývá Daň z nemovitých věcí a vymezuje zákon č. 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí. Na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, zůstávají základní sazby daně v roce 2015 stejné jako v roce 2014. 

 inzerce zemědělských nemovitostí

Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou složek, z daně z pozemku a z daně ze staveb. Dani z pozemků podléhají pozemky vedené v katastru nemovitostí, přičemž je zásadní, pod jakým druhem jsou tyto pozemky v katastru evidovány. My se zaměříme na daň z pozemků a to zejména zemědělských. Dozvíte se jak podat přiznání a zaplatit daň z pozemků v roce 2015.

Co je předmětem daně z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí
Předmětem daně z pozemků nejsou:
• pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.
• lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení.
• vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
• pozemky určené pro obranu státu.
• pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Kdo jsou poplatníci daně z pozemků?

Poplatníkem daně z pozemku je dle zákona vlastník pozemku.
U pronajatého nebo propachtovaného pozemku je poplatníkem daně z pozemků vždy nájemce nebo pachtýř, je-li:
• evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
• s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
• převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Jaké zemědělské pozemky a za jakých podmínek jsou od daně osvobozeny?

• Zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě.
• Pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.
• Pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2015

Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. Protože 31. ledna připadá v roce 2015 na sobotu, posunuje se termín pro podání přiznání na pondělí 2. února 2015. Přiznání podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo k změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku.

Samotná daň je pak splatná u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Výpočet daně z pozemků

Základ daně (§ 5)

U pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je základem daně cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 zákona o dani z nemovitých věcí.

Sazba daně (§ 6)

Sazba daně 0,75 % platí pro pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady. U trvalých travních porostů platí sazba daně 0,25 %.

Sazba daně činí 1 Kč za každý 1 m2 u zpevněných ploch pozemků sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství nebo 5 Kč u zpevněných ploch pozemků sloužících pro ostatní zemědělskou výrobu a další druhy podnikání.

Čtěte také jak je to s daní z převodu pozemku.


Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč